Algemene voorwaarden

Artikel 1     Definities

 1. Graphic Avenue, gevestigd te Terneuzen, KvK-nummer 22058910, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3     Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4     Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en drukkosten, worden apart vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen bij dienstverlener. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald. Strippenkaarten zijn tot drie maanden na aangifte geldig. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal dienstverlener dit tijdig melden bij klant.
 5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele online cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na levering voldaan.
 6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te pas- sen. Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen..

Artikel 5     Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6     Uitvoering van de overeenkomst

 1. De dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van de dienstverlener worden overgedragen.

Artikel 7     Inschrijvingen online cursus

 1. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
 2. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 3. Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee inschrijving definitief is.

Artikel 8     Lidmaatschap

 1. De abonnementsduur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
 2. De online cursus dient binnen de vermelde abonnementsduur worden afgerond. Klant is zelf verantwoordelijk om materiaal, waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

Artikel 9     Wijziging en annulering

 1. Dienstverlener is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeen- komst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
 3. Annulering door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Tot aan ontvangst van het eerste concept wordt bij annulering 10% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering na aanlevering van het eerste concept wordt 75% van de kosten in rekening gebracht; annulering na bestelling van drukwerk resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de gefactureerde kosten. Klant is niet gerechtigd het ontwerp tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.
 4. Klant is niet gerechtigd tot restitutie van een strippenkaart.
 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online cursus te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.

Artikel 10     Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeen- komst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijke geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

Artikel 11     Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan dienstverlener worden geleverd.
 5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen door derden, waaronder leveranciers.
 6. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 7. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan dienstverlener worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.
 8. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.
 9. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de scha- de niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 10. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en producten.

Artikel 12     Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen.
 3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
 4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. Klant komt de mogelijkheid toe de auteursrechten tegen betaling van dienstverlener over te nemen.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
 8. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 13     Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Doordat sommige diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan dienstverlener niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 14     Levering

 1. Dienstverlener spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient een leveringstermijn van 14 kalenderdagen in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt aangeleverd met 3 voorstellen in pdf vorm, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vinden maximaal 3 revisies plaats. Aangepaste wensen van klant kunnen een meerprijs opleveren. In geval van een strippenkaart is het maximum aantal revisies niet van toepassing.
 3. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 15     Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener. Dienstverlener streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
 2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al drie revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van dienstverlener.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16     Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.